תקנון האתר
השפה הננקטת באתר ובתקנון האתר הינה לעיתים או תמיד בלשון זכר. דבר זה נעשה לשם נוחות הכתיבה בלבד ואינו בא לפגוע בזכות כלשהי של מי ממבקרי האתר. כל פניה אל מי ממבקרי האתר, מופנית אל כל אחד ללא הבדל מין!
 
1
"גזית" - כאמור בתקנון זה הינו "גזית שירותי גרפיקה ממוחשבת" אשר הינו בית עסק בבעלותו של עופר גוזמן.
2
"בית העסק" ו/או "בית עסק" - כאמור בתקנון זה הינו "גזית שירותי גרפיקה ממוחשבת" אשר הינו בית עסק בבעלותו של עופר גוזמן.
3
"אתר" ו/או "האתר" כאמור בתקנון זה, הינו אתר ששמו הוא "קומינט" שכתובתו הרשומה כחוק היא www.comint.co.il ואשר הינו אתר בבעלות של עופר גוזמן ואשר עיסוקו הוא בהצגת מוצר /ואו מוצרים ו/או שירות ו/או שירותים, ואחת ממטרותיו היא לספק מוצר ו/או מוצרים ו/או שירות ו/או שירותים ללקוח אשר מעוניין לרוכשם.
4 "לקוח" כאמור בתקנון זה הוא גולש ו/או מבקר באתר שהינו:
  4.1
תושב מדינת ישראל בעל תעודת זהות ישראלית ושהינה בתוקף, או שותפות רשומה הרשומה כדין ברשם השותפויות בישראל, או חברה המאוגדת כדין והרשומה ברשם החברות בישראל.
  4.2
בעל כרטיס אשראי תקף, השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, ואשר הונפק בישראל.
  4.3 בעל כתובת בישראל.  
5
"עסקה" כאמור בתקנון זה הינה כל עסקה הנעשית באמצעות אתר זה או באמצעות עסקה טלפונית עם האתר, ואשר בה יציע/מציע/הציע הלקוח לרכוש מוצר ו/או מוצרים ו/או שירות ו/או שירותים ים מאת האתר, ואשר בה מסכים האתר למכור ללקוח את אשר יציע/מציע/הציע הלקוח לרכוש בכפוף לסעיפי תקנון זה.
6
תקנון זה בא להסדיר היחסים בין הלקוח ובין בית העסק בכל הקשור בפעולות באתר וכל הפעולות הנעשות באתר כפופות לאמור בתקנון זה ולכן הלקוח נדרש לקרוא בעיון את כל האמור בתקנון זה בטרם ביצוע רכישה או כל פעולה אחרת באתר אשר היא וכל שימוש אחר באתר מהווים הסכמה מאת הלקוח ו/או הגולש לנהוג באתר לפי תקנון זה.
7
לקוח יחשב רק מי שמתאים להגדרה שלעיל בסעיף 4, ורק מי שמוגדר כלקוח רשאי לבצע פעולה ו/או פעולות לרבות רכישה ו/או רכישות באתר באופן המתואר להלן.
8
באתר יוצגו מוצרים ו/או שירותים בכמויות שונות ומשתנות ומסוגים שונים ומשתנים ובאופנים שונים ומשתנים לפי בחירתו ושיקול דעתו הבלעדי של בית העסק, ואשר יתאפשר ללקוח להציע לרכוש אותם דרך האתר.

9
בית העסק שומר על זכותו לשנות בכל עת את מחיר המוצרים, המבצעים, רשימת המוצרים, רשימת השירותים, תמונות מוצרים, תמונות שירותים, רשימת הספקים וכל חומר אחר באתר אשר עולה על דעתו.
10
התשלום עבור טיפול ומשלוח הוא לפי הפרוט המוצג בעת תהליך הרכישה . התשלום עבור המשלוח והטיפול מתבצע ביחד עם התשלום עבור המוצר ו/או המוצרים ו/או השירות ו/או השירותים והינו חלק מהעסקה .
11
בהתקיים צורך בביצוע משלוח הכרוך בעסקה הכוללת מוצרים בעלי משקל ונפח פיזי, אזי יועבר המשלוח אל הלקוח באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר מהיר כמפורט בעת תהליך הקניה.
12
אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.
13
בעת הצעה לרכישת המוצר וכתנאי מקדים לרכישה ימסור הלקוח את הפרטים הנכונים הבאים כפי שנדרש בטפסים המופיעים באתר:
  13.1
שם פרטי.
  13.2
שם משפחה.
  13.3
כתובתו בישראל : שם ישוב, שם רחוב, מספר בית, מספר כניסה, מספר קומה, מספר דירה, מיקוד, מספר תיבת דואר.
  13.4
כתובת הדואר האלקטרוני שלו.
  13.5
כתובת למשלוח המוצר בישראל : שם ישוב, שם רחוב, מספר בית, מספר כניסה, מספר קומה, מספר דירה, מיקוד, מספר תיבת דואר.
  13.6
מספר טלפון בישראל.
  13.7
מספר טלפון בעבודה בישראל.
  13.8
מספר טלפון סלולרי בישראל.
  13.9
מספר פקס (אם יש) בישראל.
  13.10
מספר כרטיס אשראי.
  13.11
מספר תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי.
  13.12
תוקפו של כרטיס האשראי.
  13.13
האם ברצונו לשלם באמצעות תשלום אחד או בתשלומים באחת מהדרכים שמפורטות באתר במסגרת תהליך הזמנת המוצר ו/או השירות המבוקש (להלן: "תשלומים").
  13.14
לקוח אשר יבחר לבצע רכישה באתר, אולם יעדיף שלא לספק את פרטיו באתר, יכול לבצע את תהליך ההזמנה בדואר אלקטרוני או פקס והתשלום יתבצע בדרך של חיוב טלפוני בעזרת כרטיס אשראי.
  13.15
המידע באתר (להלן: "מידע") מוגן על ידי מערכת אבטחה SSL Geotrust מאושרת.
14
המידע ישמר על ידי בית העסק במאגר מידע המועבר בפרוטוקול מאובטח ומוצפן.
15
בית העסק ישתמש במידע לצרכי מימוש הצעתו והזמנתו של הלקוח ממנה ולצורך עדכון הלקוח במוצרים חדשים ובעדכונים העשויים לעניין הלקוח. במידה והלקוח אינו מעוניין לקבל עדכונים כאמור לעיל, מוטל עליו לשלוח אל בית העסק דואר אלקטרוני לכתובת ofer@comint.co.il ולבקש באופן מפורש להוריד את שמו מרשימת התפוצה, וזאת על פי הנחיות באתר לשליחת דואר אלקטרוני אל עופר גוזמן (הנחייות בהקשר של מבנה הדואר האלקטרוני ו/או בהקשר של מבנה תוכן ההודעת הדואר האלקטרוני) או בלי הנחיות כאלו, כאשר על הלקוח לוודא כי התקבל הדואר האלקטרוני אצל האתר או בעליו וכי הוא טופל כראוי.
.
 
16
בכפוף לחוק ולצו בית משפט, בית העסק יעשה מירב מאמצים על מנת שהמידע לא יועבר לצדדים שלישיים למעט עובדיו, באי כוחיו, חברות כרטיסי האשראי, גופים אחרים הנחשפים למידע לצורך מימוש הצעתו של הלקוח כאמור וכן גופים שמתוקף הדין ו/או תפקידם מפקחים ו על המתרחש באתר ו/או מתפעלים את האתר לרבות הממונים על ניהול ענייניו הכספיים והמשפטיים של בית העסק.
17
במקרה שהפרטים שיועברו או הועברו על ידי הלקוח ימצאו שגויים בין אם כתוצאה מהקלדה שגויה ובין אם מכל סיבה אחרת, שמורה לבית העסק הזכות לפסול את ההצעה או לקבלה עם תיקון השגיאה לפי שיקול דעתו הבלעדי של בית העסק.
18
לאחר מסירת מלוא הפרטים על ידי הלקוח, רשאי בית העסק, בתוך 48 שעות מקבלת הצעת הלקוח לרכישת המוצר, לקבל או לדחות הצעת הלקוח לרכוש המוצר ו/או המוצרים ו/או השירות ו/או השירותים.
19
אם וכאשר יקבל בית העסק את הצעת הלקוח לרכישת המוצר ו/או המוצרים ו/או השירות ו/או השירותים, הלקוח יחויב בתשלום עבור המוצר ו/או המוצרים ו/או השירות ו/או השירותים בגינו ו/או בגינם הציע את הצעתו. התשלום יתבצע באופן מיידי ו/או במועד הוצאת החשבונית.
20
כל המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מע"מ, ובמידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אזי יתווסף סכום המע"מ לסכום העסקה, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
21
אם הלקוח יבקש לשלם בתשלומים יחויב חשבון הבנק של מבצע הפעולה באמצעות כרטיס אשראי וזאת לפי תנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר ו/או שירות.
22
האחריות הניתנת למוצרים ו/או שירותים הינם אחריות מוגבלת והיא כפופה לתנאים הבאים:
23
המוצרים היוצאים משערי בית העסק כאשר הינם תקינים ושלמים ומבוטחים במסגרת דמי המשלוח.
24
בית העסק שומר על זכותו לגרוע ו/או להוסיף מוצר ו/או מוצרים ו/או שירות ו/או שירותים מהאתר ו/או אל האתר ו/או לשנות את האתר ו/או את תוכנו ו/או את המחירים ו/או את התנאים המופיעים בו בכל עת ללא כל התראה מוקדמת.
25
בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון, נבצר על החברה לנהל את האתר ו/או כל פעילות בו כתקנם, תהיה החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הלקוחות, כולם או חלקם. "כוח עליון" בסעיף זה משמעו גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת בית העסק, אשר ימנעו או יעכבו את קיום הפעולות באתר או את אספקת המוצרים ו/או השירותים, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות הדברים, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות , מקרה של חבלה זדונית ו/או מקרית ו/או של אירוע בטחוני חריג, ו/או העדר ו/או אי זמינות של המוצר במשק מסיבה כלשהי.
26
אם יחולו שינויים בשיעורי המס או בהיטלים החלים על מוצרים ו/או שירותים שיוצעו ו/או שהוצעו באתר, אשר נכנסים לתוקפם כדין בתקופה שממועד פרסום המוצר לבין מועד האספקה המתוכנן, רשאית החברה לבטל את הפעולות שבוצעו באתר (כולן או חלקן).
27
במקרים המנויים בסעיף 25 ו-26 לעיל ובמקרים אלו בלבד ועל אף האמור לעיל, ישיב בית העסק ללקוח כל סכום ששולם על ידו לאתר בגין העסקה הבטלה.
28
כל הסכסוכים ו/או המחלוקות בין הצדדים בקשר עם האתר ו/או תקנון זה יועברו להכרעת בורר דן יחיד אשר ימונה מתוך רשימת הבוררים המצויה בידי לשכת עורכי הדין במחוז תל אביב.
29
הבורר המכריע לא יהיה כפוף להוראות הדין המהותי, לא לסדרי הדין ולא לדיני הראיות. סעיף זה מהווה הסכם בוררות תקף כמשמעותו בחוק הבוררות - תשכ"ח -1968.
30
סמכות השיפוט ו/או סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך ברמת גן.
31
לבית העסק שמורה זכות עיכבון על כל מוצר שנמסר לידיו ותמורתו לא שולמה במלואה ו/או לא שולמו דמי המשלוח כדין.
32
הלקוח מצהיר בזאת, כי קרא את תקנון האתר והיינו מודע לתקנון האתר וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד בית העסקו/או עובדיו ו/או מפעילי האתר והוא פוטר אותם מכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, בגין מוצר ו/או שירות לרבות מחמת איכותו, טיבו, השימוש בו, איחורים באספקה או כל סיבה אחרת.
33
כל הזכויות שמורות לגזית : אין לצלם, להעתיק ולעשות כל שימוש מסחרי במידע מבלי לקבל אישור בכתב מאת גזית ו/או עופר גוזמן.
34
המדיניות בעבור ביטולים והחזרת מוצרים:
ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו באתר תוך 14 ימים מיום קבלתם בתנאים הבאים:
* הביטול/החזרה יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב בדואר ו/או בדואר אלקטרוני או בטלפון אל שירות הלקוחות חנות הבית
* המוצר ישלח (על חשבון הרוכש) אל גזית כאשר הוא שלם ובאריזתו המקורית, שגם היא שלמה, והוא לא נפתח ו/או לא נעשה בו כל שימוש.
* סכום העסקה יוחזר באותו אופן בו שולם (כרטיס אשראי) בניכוי דמי המשלוח ודמי ביטול בשיעור 5% מסך העסקהץ
* סכום העסקה יוחזר ללקוח לאחר קבלת המוצר בחזרה לידי גזית.
* בגין רכישת שירות ו/או שירותים ו/או תוכנה ו/או תוכנות, לא ניתן יהיה לבטל את העסקה.
35
האחריות לטיב המוצר ו/או המוצרים הינה כמפורט בתעודת האחריות ו/או כמפורט בחשבונית הקנייה.
36
מבלי לפגוע באמור לעיל, האחריות על מוצרים הינה של יצרן המוצרים, או של ספק המוצרים לבית העסק, ובית העסק אשר משווק ו/או ישווק את המוצרים לא יחשב כאחראי להם אלא כמשווק שלהם בלבד.
37
השירות הניתן בגין מוצר ו/או מוצרים ינתן אצל ספק המוצרים לבית העסק ו/או אצל מעבדות שירות מטעמו ו/או סניפי שירות מטעמו ו/או כל דרך למתן שירות מטעמו.
38
הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שכל נזק אשר הלקוח יגרום לאתר ו/או או לבעליו בגין הפרת זכויות יוצרים ו/או גניבת מידע ו/או כל נזק אחר, יחוייב בתשלום פיצוי מיידי שישולם בידי הלקוח אל האתר ו/או בעליו, וזאת לא פחות מסכום הנזק הכספי שיגרם לאתר ו/או לבעליו.
39
מבלי לפגוע באמור לעיל מצהירים בזאת האתר ובעליו כי הם מרגישים חובה לעצמם לגרום ללקוח להיות מרוצה מהמוצרים והשירותים שמופיעים באתר, וכי יושר ואמינות הם המכוונים אותם במעשיהם.
בכבוד רב,
 
מאת צוות האתר.
גזית